Landskapsarkitekt

Nu ska jag försöka reda ut begreppet landskapsarkitekt. Både för mig själv och för andra som inte vet vad det innebär. Jag kommer kunna ge en bättre förklaring sen när jag har börjat läsa som det.

Utbildningen

Man kan läsa till landskapsarkitekt på två platser i landet det är på Ultuna utanför Uppsala eller Alnarp mellan Malmö och Lund. Båda tillhör SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet).

Landskapsarkitektutbildningen är 300 högskolepoäng, d.v.s. femårig.

Utbildningen kombinerar konstnärlighet med naturvetenskap, som t.ex marklära och växtfysiologi. Huvudämnet i utbildningen är landskapsplanering, som innefattar planering, landskapsvård, vegetationsbyggnad och gestaltning. Ett annat viktigt ämne är formlära. Undervisningen är projektinriktad. I projekten arbetar man med allt från kulturlandskapet och naturreservat till stadens parker, torg och trädgårdar. Man kan välja att inrikta studierna mot översiktlig planering, mot gestaltning och projektering eller mot växtmateriallära och landskapsvård.


Yrket

Många landskapsarkitekter arbetar med utredning och planering och miljökonsekvensanalyser inför förestående förändringar i landskapet. Det kan gälla till exempel planerad bebyggelse, vägdragningar eller rekreationsområden.

Utformningen av bostads- och industriområdens gator och gårdar och av stadens offentliga platser, gator, torg och parker är andra viktiga arbetsområden för många landskapsarkitekter.

Liksom övriga arkitekter är landskapsarkitektens roll att sammanväga olika, ofta motstridiga, intressen till en fungerande helhetslösning. Landskapsarkitekterna har en särskild kompetens när det gäller att ta hänsyn till ekologiska och naturresursbevarande aspekter, men dessa sammanvägs i landskapsarkitektens arbete med ekonomiska, tekniska, funktionella och estetiska aspekter.

Många gånger rymmer landskapsarkitektens arbete administrativa och arbetsledande arbetsuppgifter. Det gäller till exempel de landskapsarkitekter som arbetar som stadsträdgårdsmästare i kommuner. Landskapsarkitekter kan också arbeta med utredningar och forskning.

Arbetsmarknad

Landskapsarkitekter är ofta anställda i arkitektföretag eller tekniska konsultföretag där de arbetar som konsulter med planering, projektering och utredningar. Många är också anställda i kommuner som stadsträdgårdsmästare, planarkitekter o.s.v. En del driver egen verksamhet. Det finns också landskapsarkitekter som är anställda i statliga verk och myndigheter, som till exempel Vägverket och Naturvårdsverket

okej jag pallade inte göra ett typ skolarbete om landskapsarkitekten, men hittade en bra sida där det står bra info som jag tog ifrån:)
www.arkitekt.se

Men allt detta kan jag ju inte säga när någon frågar vad det är för något :S
Här kommer sammanfattningen: Man arbetar med utomhusmiljöer t ex stadens offentliga platser som parker, gator och torg som man planerar, utvecklar och utreder. Man hittar lösningar mellan olika oparters viljor och tar hänsyn till naturen, funktionen, estetístiken och ekonomin. Man har en bred arbetsmarknad, som arkitektföretag, kommuner, naturvårdsverket och egen verksamhet.

Kommentera här: